โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน กระบวนการที่จัดการศึกษา เป็นกระบวนการจัดให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามทางปัญญา และจิตใจของผู้เรียน สามารถเรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน การศึกษา คือ  กลไกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนอู่ทิพย์
เป็นโรงเรียนเอกชนเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2533
ตั้งอยู่เลขที่ 70/4 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเมืองใหม่่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต

 

เปิดสอน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
  อนุบาล 1, 2, 3 
ระดับชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

การรับสมัครนักเรียน และเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อนักเรียนและผู้ปกครอง (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 1 รูป 

 

ผู้รับใบอนุญาต : รองศาสตราจารย์ลินจง  อินทรัมพรรย์ 

การศึกษา      

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2511
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2520

ประสบการณ์

 • เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นเวลา 30 ปี
 • เป็นอาจารย์สอนนิสิต ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาจารย์นิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี
 • เป็นอาจารย์สอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม 
 • เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย พ.ศ. 2527 – 2529 
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  สมศ.
 • เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม พ.ศ. 2532 – 2535
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการในการร่างหลักสูตร, พัฒนาหนังสือเรียน, พัฒนาแบบทดสอบ ฯลฯ 


 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร.ปองภัทร อินทรัมพรรย์

การศึกษา      

 • ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ศึกษาดูงานที่ประเทศด้านการศึกษา
  ประเทศสหรัฐอเมริกา,ญี่ปุ่น,สิงคโปร์,ฮ่องกง ฯ
 

คุณธรรมที่สำคัญที่ควรปลูกฝังในวัยเด็กตั้งแต่ 3 ปีแรก ได้แก่ ความมีวินัยในตนเอง รู้จักลำดับก่อนหลัง เช่นเข้าแถวเคารพธงชาติ  
เข้าแถวรับสิ่งของ จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เล่นของรู้จักเก็บเข้าที่เข้าห้องเรียน ห้องประชุมควรเงียบไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
รู้จักจัดตารางสอน จัดหนังสือสมุดก่อนมาโรงเรียน รับผิดชอบในการทำงาน ทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย เข้าห้องแล้วทำความสะอาด ไม่ทำลายของสาธารณะ  ของส่วนรวม ฯลฯ

 • ความมีสัมมาคารวะ เด็กทุกคนควรไหว้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ผู้ใหญ่ทุกคน เมื่อมาโรงเรียน ไหว้คุณครู ทักทาย สวัสดี

 • ความซื่อสัตย์สุจริต พูดความจริง ไม่พูดปด ทำผิดแล้วยอมรับผิด ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่น เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ต่อคำพูด

 • ความสามัคคี สามัคคีในหมู่เพื่อน ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในทางที่ถูกต้อง รักโรงเรียน โดยร่วมกันทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

 • ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ต่อประเทศชาติ รักแผ่นดิน สนองตอบด้วยความกตัญญู เมื่อมีหลักธรรมนี้ก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามต่อผู้ปฏิบัติ  ผู้มีพระคุณดังภาษิตจีน ผู้ใดมีความกตัญญู ผู้นั้นจะพบความเจริญ

 • ความขยันหมั่นเพียร ในการเรียนการทำงาน และการเรียนที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความเพียรพยายาม

 • ความประหยัดและพอเพียง ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และอยู่อย่างพอเพียงจะช่วยให้สังคม ประเทศชาติ  โลกรอดพ้นจากภัยพิบัติและภาวะโลกร้อน ฯลฯ

 • ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้ ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือทั้งแรงงาน ทรัพย์  สิ่งของ

เมื่อมีคุณธรรม ทำความดี จิตใจผ่องใส มีความสุข ปัญญาที่เกิด ปัญญานำมาทำให้เกิดการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ปฏิบัติงานได้ ทำกิจกรรมได้สำเร็จ  สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆได้

พัฒนาตน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่ถูกต้อง ทำให้ได้พัฒนาตนให้เจริญงอกงาม ประสบความสำเร็จ สมหวังดังตั้งใจ

 

 

โรงเรียนอู่ทิพย์มีครูผู้สอนจบตามสาขาวิชาเอกต่ำงๆ มีควำมรู้ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจำกสถำบันการศึกษาชั้นนำ อาทิเช่น จุฬำลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ ครูผู้สอนได้นำความรู้ที่มีมาสอนเด็กๆให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีครูต่างชาติ นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศเจ้าของภาษา และเรียนภาษาจีนกับครูจีนเจ้าของภาษาโดยตรง และ บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การว่ายน้ำ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ นาฏศิลป์ เป็นต้น