เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนอู่ทิพย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล1 -  ประถมศึกษาปีที่6
ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม - กลางเดือนมีนาคม ของทุกปี

        เอกสารในการสมัครเรียน

 
             1.  สำเนาสูติบัตร  1  ชุด
             2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด
             3.  ใบเปลี่ยนชื่อนักเรียนและผู้ปกครอง(ถ้ามี)
             4.  ใบรับรองแพทย์
             5.  รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
             6.  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
             7.  กรณีนักเรียนย้ายจากที่อื่น  ขอใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (ปพ1,ปพ6,ปพ7)
 
        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-384-3551 , 083-965-9559