ภาพชุด : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนอู่ทิพย์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม  และบำเพ็ญประโยชน์ 
โดยมีท่าน ดร.ปองภัทร    อินทรัมพรรย์  ผู้จัดการโรงเรียนอู่ทิพย์  เป็นประธานในพิธี  จัดขึ้นเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2556 ที่ผ่านมา