ภาพชุด : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2556 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   มีการแสดงต่าง ๆ อาทิ  รำถวายพระพร  รำระบำดอกบัว    การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   และจินตลีลาประกอบเพลง แม่ของคนไทย  ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล