ภาพชุด : กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2556 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   มีพิธีอาเศียรวาท  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนร่วมร้องเพลง  สดุดีมหาราชา  และเพลง  ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา  มีการแสดงต่าง ๆ อาทิ  รำถวายพระพร

 
มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าชม และศึกษาหาความรู้