ภาพชุด : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

                  ทางโรงเรียนอู่ทิพย์จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนทั้งหมด 6 พรรค   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่  4  กรกฏาคม  2557  มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 496 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  496 คน  โดยพรรคร่วมมือร่วมใจพัฒนาอู่ทิพย์ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด  มีเด็กหญิงณัฐชยา   กายสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนอู่ทิพย์ในปีการศึกษา  2557