ภาพชุด : กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

               โรงเรียนอู่ทิพย์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2557   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม  และบำเพ็ญประโยชน์

โดยมีท่าน ดร.ปองภัทร    อินทรัมพรรย์  ผู้จัดการโรงเรียนอู่ทิพย์  เป็นประธานในพิธี