ภาพชุด : ภาพกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยโรงเรียนอู่ทิพย์

 ภาพกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยโรงเรียนอู่ทิพย์ ปี 2557