ภาพชุด : กิจกรรมวันเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอู่ทิพย์

กิจกรรมวันเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอู่ทิพย์