กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ไบเทค บางนา
วันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติด
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันไหว้ครู
กิจกรรมสัมพันธ์ : อนามัยบางปิ้ง
กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชน : ดัชมิลล์
งานสัมพันธ์ชุมชน : โอวัลติน
กิจกรรมผู้ประกาศข่าวน้อย
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมตักบาตร ถวายเทียนพรรษา
กิจกรรม Brain Power
การละเล่นเด็กไทย
รักการเรียนรู้-เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
อาหารและโภชนาการ
สุขภาพ - การออกกำลังกาย
สิ่งแวดล้อม - บรรยากาศภายในโรงเรียน
รักชาติ - ภูมิใจในความเป็นไทย
บ้านหลังที่ 2 ของลูกรัก
จินตนาการ - สร้างสรรค์ - กล้าแสดงออก
คุณธรรม
ก้าวทันโลก-เทคโนโลยี